پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج): نسخه پیشین
• جست‌وجو در میان نزدیک به 950 هزار مدرک:
   - بیش از 440 هزار پایان‌نامه/ رساله دانش‌آموختگان درون کشور
   - بیش از 15 هزار پایان‌نامه/ رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور
   - بیش از 107 هزار طرح پژوهشی و گزارش دولتی
   - بیش از 293 هزار مقاله نشریه‌های علمی و همایش‌ها
• دارای چند برگ نخست پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های تمام‌متن
پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج): نسخه تازه
• جست‌وجو در میان نزدیک به 600 هزار پایان‌نامه/ رساله از سال 1387 تاکنون
• دارای تمام‌متن بیش از 377 هزار پایان‌نامه/ رساله
• ساخته شده بر پایه آیین‌نامه شماره 195929/و تاریخ 1395/6/9
• دسترسی به فهرست نوشتار، منابع فارسی، و منابع انگلیسی
• مدیریت پیشرفته جست‌وجو و قفسه کارآمد مدارک کاربر
• فیلترینگ توانمند و دریافت اطلاعات کتاب‌شناختی
• آمار و گراف‌های ارتباطات پژوهشی
گنج پیشین
برای ورود به پایگاه گنج پیشین بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
گنج تازه
برای ورود به پایگاه گنج تازه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.