عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 395

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...

تنظیم کننده های رشد اتفون و اسید جیبرلیک ( 300، 200، 100، 50، 0 میلی گرم در لیتر) در اواخر ماههای مرداد، شهریور و مهر جهت تاخیر در زمان باز شدن گل در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت دو آزمایش مستقل با چهار تکرار استفاده و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج بررسی اثرات محلول پاشی زردآلودر سال 1379 نشان داد که محلولپاشی اتفون در اواخر مرداد ماه به غلظت 100 پی پی ام منجر به تاخیر گلدهی بمدت 5 روزدر مقایسه با شاهد گردید و محلولپاشی با ا ...

جمع آوری منابع و اطلاعات در زمینه استفاده از خرمای غیر خوراک با مکملهای پروتئینی در تغذیه دام بعمل آمده و همچنین ساخت آخور و مقدمات اجرائی جهت شروع آزمایش بر روی دام صورت پذیرفته است. ...

مقدمات اجرای طرح فراهم گردیده و گله های شتر در مناطق پیش بینی شده در شناسنامه طرح شناسایی گردیده است. ...

بررسی انجام شده نشان داد که هر دو ماده بخوبی موجب تنک میوه شدند و میوه های باقیمانده از نظر ابعاد کیفیت نسبت به شاهد برتری داشتند. ...

رقم هایولا 401 در آق قلا 2818 و در بندر ترکمن 1725 و بطور متوسط در دو منطقه 2271 کیلوگرم در هکتار و رقم Option 500 در آق قلا 2689 در بندر ترکمن 1583 و بطور متوسط در دو منطقه فوق 2136 کیلوگرم در هکتار و رقم طلایه ( شاهد) در آق قلا 1411 و در بندر ترکمن 792 و بطور متوسط در دو منطقه 1101 کیلو گرم در هکتار عملکرد داشته اند. کاشت کلزا می بایست پس از تامین رطوبت کافی و پس از اولین بارندگی های پائیز در منطقه صورت گیرد تا از سطح سبز خوبی برخوردار باشیم و برای گرفتن نتیجه بهتر از ارق ...
نمایه ها:

1- جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، قابلیت اراضی منطقه مورد مطالعه. 2- تهیه داده های رقومی منطقه از طریق مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور . 3- شناسایی اولیه عرصه های مهم پخش در سطح شهرستانهای منطقه مورد مطالعه ...
نمایه ها:

در منطقه نی ریز عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 4525 و رقم فالت (شاهد) برابر 4400 در منطقه ارسنجان عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 3250 و رقم شاهد(شاهد مرودشت) 2860 ودر منطقه شیرازعملکرد رقم (طرح1800 7-75-‏‎M‎‏ و رقم شاهد (مرودشت) برابر 1000 کیلو گرم در هکتار بود. آزمایش نشان داد رقم 7-75-‏‎M‎‏ که از ارقام پر محصول این استان است با توجه به حساسیت رقم فلات به زنگ می تواند از ارقام امید بخش و جایگزین فالت تلقی شود. همچنین برتری این رقم نسبت به مرودشت در دو شهرستان ارس ...
نمایه ها:

چکیده: این مطالعه در دو مرحله غربالگری هفت گیاه دارویی و استفاده از سه اسانس و عصاره گیاهان برتر به روش برون‌تنی و مرحله استفاده از عصاره گل گاو زبان به روش دام زنده انجام شد. تاثیر گیاهان در سه سطح (صفر، 65/28 و 31/57 میلی‌گرم)‌ به روش آزمون گاز، و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و چهار تکرار بررسی شد. سپس در بخش دوم تاثیر سطوح متفاوت عصاره گل گاو زبان، اسانس اکالیپتوس و گلپر در پنج سطح (صفر، 3 ، 30 ، 300 و 3000 میکرولیتر) با استفاده از 200 میلی‌گرم جیره پایه و آزم ...